Provozovatel online second handu Anglický-Eshop.cz je Martina Černáčová,  Počátky 75, Seč, 537 08; IČO: 71149589. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění, je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Městském úřadě v Kralupech nad Vltavou.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Kupující souhlasí s tím, že pokud si objednávku nevyzvedne, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat zaplacení vynaložených nákladů na dopravu navýšených o balné (30 Kč).

Součástí obchodních podmínek jsou následující dokumenty zveřejněné na stránkách Anglický-Eshop.cz: